Om HMS kurset

HMS kurs på nett. Gjennomfør HMS opplæringen som e-læringHMS kurset LederHMS.no tilbyr er skreddersydd for at du som daglig leder skal få mest mulig utbytte og samtidig bruke minst mulig resurser på å komme i gang med HMS arbeidet slik Arbeidstilsynet krever.

Ideen er å tilrettelegge de vanskelige og lite oversiktlige lovene, reglene og foreskriftene Arbeidstilsynet krever at du som øverste leder skal ha kjenskap til. Vi har strukturert og organisert alt dette materialet på en måte som gjør det lett å få en oversikt, samtidig som det er lett å fordype seg i temaer relevant for din bedrift.

Etter at du har satt deg inn i materialet fullfører du en kunnskapstest for å verifisere at du har tilfredsstillende nivå av kunnskap. Kunnskapstesten utføres på nettsidene her. Du kan ta testen når du vil og i ditt eget tempo. Når denne testen er bestått utstedes et kursbevis som er den dokumentasjonen Arbeidstilsynet ser etter ved inspeksjon.

I tillegg får du et system for det kontinuerlige HMS arbeidet i din bedrift. Dette systemet ivaretar dokumentasjonsplikten du har ihht HMS foreskriften.

Selve gjennomføringen av HMS kurset foregår slik:

 1. Sett deg inn i kursmaterialet.
 2. Ta kunnskapstesten.
 3. Oppgi kontaktinformasjon etter at kunnskapstesten er bestått.
 4. Motta godkjent HMS kursbevis og internkontrollsystem straks faktura er betalt.

HMS kursets innhold

Våre kurs forholder seg til de til en hver tid gjeldende retningslinjene fra Arbeidstilsynet hva angår krav til HMS.

Det er en klar intensjon at arbeidsgivers opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid skal tilpasses den enkelte virksomhets og bransjes risiko- og driftsforhold.
Følgende temaer inngår blandt annet i opplæringen:

Arbeidsmiljøloven og dens forskrifter, Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Opplæringen skal gi arbeidsgiver:

 • Innføring i arbeidsmiljølovens innhold og struktur.
 • Orientering om arbeidsmiljølovens forskrifter.
 • Kunnskap om arbeidsmiljølovens bestemmelser og dens forskrifter som har særlig betydning for egen virksomhet og bransje.
 • Kunnskap om:
 • Arbeidsgivers plikter.
 • Arbeidstakers rett og plikt til medvirkning.
 • Verneombudets funksjon og oppgaver.
 • Arbeidsmiljøutvalgets funksjon og oppgaver.
 • Bedriftshelsetjenestens funksjon.
 • Arbeidsmiljøfaktorer

Med utgangspunkt i arbeidsgivers virksomhet, dens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse, skal opplæringen gi arbeidsgiver kunnskap om hvordan det i virksomheten skal utføres systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i henhold til de til enhver tid gjeldende krav i lov og forskrift.

Arbeidsmiljø og arbeidsrelasjoner

Opplæringen skal gi arbeidsgiver kunnskap om hvordan de organisatoriske, fysiske og psykososiale forhold i virksomheten virker inn på arbeidsmiljøet, samt hvilke positive og negative helsemessige konsekvenser dette kan ha.

Inkluderende arbeidsliv

Opplæringen skal gi arbeidsgiver kunnskap om hvordan man kan arbeide for å oppnå et godt arbeidsmiljø og gode arbeidsrelasjoner, herunder hva som blant annet fremmer:

 • God kommunikasjon og godt samarbeid.
 • Faglig og personlig utvikling for den enkelte.
 • Partssamarbeid og medvirkning fra de ansatte.
 • Forutsigbarhet og tydelighet med hensyn til hvem som har myndighet, ansvar og oppgaver i virksomheten.

Opplæringen skal gi arbeidsgiver kunnskap om hvordan det i virksomheten skal arbeides for et inkluderende arbeidsliv, blant annet viktigheten av å:

 • Tilrettelegge for arbeidstakere slik at de bevarer sin helse og arbeidsevne.
 • Tilrettelegge for arbeidstakere med redusert arbeidsevne og arbeidstakere med funksjonshemming.
 • Sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær.
 • Iverksette tiltak for å hindre utstøting av arbeidstakere.

Hva innebærer internkontroll?

Internkontrollforskriften sier følgende:

 1. Sørge for at de lover og forskrifter i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som gjelder for virksomheten er tilgjengelig, og ha oversikt over de krav som er av særlig viktighet for virksomheten.
 2. Sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskaper og ferdigheter i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, herunder informasjon om endringer.
 3. Sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes.
 4. Fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet
 5. Ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt.
 6. Kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene.
 7. Iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhets- lovgivningen.
 8. Foreta systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt.

Det er ditt ansvar som leder/arbeidsgiver å sørge for at internkontroll implementeres og gjennomføres med hjelp fra dine ansatte.

Internkontrollen skal dokumenteres i den form og det omfang som er nødvendig på bakgrunn av virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse.

LederHMS.no gir deg de malene og dokumentene du trenger for å komme i gang med dette arbeidet som en del av bestått HMS kurs.