Internkontroll og HMS

intkontMange fokuserer på kursbeviset som det eneste Arbeidstilsynet ser etter ved tilsyn. Minst like viktig er det å dokumentere at det arbeides kontinuerlig med helse, miljø og sikkerhetstiltak i bedriften. Det kontinuerlige HMS arbeidet dokumenteres i et internkontrollsystem. Et slikt system er inkludert i våre HMS kurs.

Hva er et internkontrollsystem?

Det finnes mange abonnementstjenester på nett der man må betale årlige avgifter for slike system. Dette er imidlertid ikke nødvendig. Formålet med et slikt system er å sørge for at man har dokumentert alt som er påkrevd, samt at man har det lett tilgjengelig. Hos oss får du et word dokument som inneholder alle skjemaer og informasjon som trengs. Det eneste du trenger å gjøre er å fylle inn informasjon spesifikt for din bedrift, samt å holde dokumentet oppdatert. Internkontrollsystemet, sammen med HMS kursbeviset, er de viktigste dokumentene Arbeidstilsynet ser etter ved tilsyn. Internkontroll er rett og slett å dokumentere HMS på kontinuerlig basis.

Arbeidstilsynet sier:

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) sier at den som leder virksomheten plikter å sørge for systematisk oppfølging av krav regelverket stiller til HMS i sin bedrift. Dette skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres representanter. Hensikten med systemet er å sikre at problemer oppdages og tas hånd om i tide. Internkontroll er kvalitetssikring.

Arbeidstilsynet kontrollerer at HMS-bestemmelsene overholdes gjennom tilsynsbesøk, stikkprøver eller mer omfattende gjennomgang av hele HMS-systemet i bedriften. Ved regelbrudd kan Arbeidstilsynet pålegge bedriften å rette opp forholdet innen en frist. Hvis pålegget ikke etterkommes innen fristen, kan bedriften bli ilagt løpende dagbøter. Alvorlige tilfeller kan også politianmeldes.

Gode HMS rutiner og internkontroll kan også få betydning for forsikringspremier. Dårlig rutiner kan derimot føre til problemer med forsikringsoppgjør i et eventuelt
skadetilfelle.